Hỏi Đáp (FAQ)

13. Làm thế nào để có thể giám sát cơ sở dữ liệu server có dựng firewall?

Sử dụng ngôn ngữ lập trình web (ASP, JSP, PHP, Coldfusion, Perl) viết một đoạn mã script để kết nối đến cơ sở dữ liệu server và thực hiện một truy vấn đơn giản. Nếu truy vấn này thực hiện thành công thì script sẽ trả kết quả về dạng "Database server is UP".

Cuối cùng, vào mục Giám sát -> Thêm Test và chọn giám sát website. Nhập vào URL có chứa đoạn mã script và liệt kê từ khóa bắt buộc "Database server is UP". Nếu hệ thống của chúng tôi không tìm thấy từ khóa này trong trang thì sẽ tự động thông báo cho bạn biết là cơ sở dữ liệu server bị down.