Hỏi Đáp (FAQ)

4. Cách đăng ký thêm thông tin push?

Để thêm Pushbullet thông tin liên hệ

 1. Trên Pushbullet website:
 2. Trên thiết bị di động của bạn:
  • Cài đặt ứng dụng app Pushbullet cho Android/iOS
  • Chạy ứng dụng app Pushbullet và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu không đăng nhập bạn sẽ không đăng ký thêm push được)
 3. Trong Root Internet Monitoring Control Panel:
  • Tại control panel, menu Liên hệ => Thêm thông tin Push
  • Chọn Pushbullet trong "Dịch vụ Push"
  • Nhập địa chỉ email liên kết với Pushbullet tài khoản của bạn vào ô "Pushbullet Email"
  • Nhập vào các thông tin có liên quan rồi lưu lại

Để thêm Pushover thông tin liên hệ

 1. Trên Pushover website:
 2. Trên thiết bị di động của bạn:
  • Cài đặt ứng dụng app Pushover cho Android/iOS
  • Chạy ứng dụng app Pushover và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu không đăng nhập bạn sẽ không thể đăng ký thêm push)
 3. Trong Root Internet Monitoring Control Panel:
  • Tại control panel, menu Liên hệ => Thêm thông tin Push
  • Chọn Pushover trong "Dịch vụ Push"
  • Dán key mà bạn đã copy từ website Pushover vào ô "User Key"
  • Nhập vào các thông tin có liên quan rồi lưu lại

Để thêm Prowl thông tin liên hệ

 1. Trên Prowl website:
  • Tạo Prowl tài khoản
  • Đăng nhập vào tài khoản rồi tìm đến menu "API Keys"
  • Tạo key trong mục "Generate a new API key" và copy key này
 2. Trên thiết bị di động của bạn:
  • Cài đặt ứng dụng app Prowl cho iOS
  • Chạy ứng dụng app Prowl và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu không đăng nhập bạn sẽ không đăng ký thêm push được)
 3. Trong Root Internet Monitoring Control Panel:
  • Tại control panel, menu Liên hệ => Thêm thông tin Push
  • Chọn Prowl trong "Dịch vụ Push"
  • Dán key mà bạn đã copy từ website Prowl vào ô "User Key"
  • Nhập vào các thông tin có liên quan rồi lưu lại