Xếp hạng Webhost

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát chuyên dùng; rất nhiều khách hàng trên toàn thế giới đã và đang sử dụng dịch vụ này để giám sát sự cố cho website và server của mình. Các báo cáo thống kê dựa trên số liệu thu thập trong thời gian giám sát website và server của khách hàng. Hoàn toàn không có sự ưu ái nào dành cho các nhà cung cấp webhost. Chúng tôi không giám sát trang chủ của các nhà cung cấp web host hoặc ISP, chúng tôi chỉ giám sát website và server của khách hàng đang sử dụng hosting của các nhà cung cấp này.

Web host và ISP được chia thành các nhóm:

Chúng tôi phân loại xếp hạng theo "Đã kiểm tra" và "Chưa kiểm tra". Thống kê các webhost xếp hạng thuộc loại đã kiểm tra là đáng tin cậy hơn, bởi vì các website/server này đã được giám sát thường xuyên trong thời gian dài.

  1. Đã kiểm tra: là các server đã được giám sát hơn 30 ngày và có khoảng thời gian giám sát ít hơn 60 phút
  2. Chưa kiểm tra: là các server được giám sát ít hơn 30 ngày hoặc có khoảng thời gian giám sát nhiều hơn 60 phút