Presyohan

Para manmanan ang mga website, ilagay ang kabuuang bilang ng mga URL na ibig mong manmanan.
Para manmanan ang mga server, sumahin ang bilang ng mga port sa bawat server na gusto mong manmanan.
Bawat SMS ay nagkakahalaga ng USD $0.50.

Reseller